Pravidla a podmínky soutěží na sociálních sítí

Nechceme to moc komplikovat, ale Pravidla je potřeba stanovit, a navíc to vyžaduje i Facebook, tak musíme Marku Zuckerbergovi vyhovět. Tato pravidla platí jako základ pro soutěže a mikrosoutěže pořádané na našich profilech na sociálních sítích.

Pořadatel soutěží je Vinograf Velký, s.r.o. a vše další najdete na www.vinograf.cz. Žádná ze soutěží není organizována Facebookem, Instagramem, Twitterem, LinkedIn atd.

Soutěže jsou určeny příspěvkem, který je vyhlašuje, probíhají na území České republiky a zúčastnit se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, které se v době konání přihlásí do soutěže svým soutěžním příspěvkem a souhlasí s těmito pravidly (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci, rodinní příslušníci a osoby blízké pořadateli soutěže či agenturám, které se jakkoli podílí na realizaci soutěže.

Ze soutěže budou vyloučeny osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže. Účastník soutěže může být vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka nebo jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi soutěže k získání výhry. Soutěžící může v rámci jedné soutěže získat pouze jednu výhru.

Forma soutěžení, termíny a případné další konkrétní parametry jsou vždy součástí vyhlášení soutěže. Stejně tak určení výhry či výher.

Pokud výherce z důvodu nesplnění pravidel soutěže bude ze soutěže vyřazen, jeho nárok na výhru zaniká a na jeho místo nastupuje nově vylosovaný či vybraný soutěžící, který má nárok na výhru jako další v pořadí nebo podle mechanismu soutěže.

Výherci budou kontaktováni pořadatelem soutěže prostřednictvím soukromé zprávy nebo komentáře vloženého pod soutěžní otázkou a budou vyzváni, aby pořadateli zaslali nejpozději do 7 dnů prostřednictvím soukromé zprávy svou adresu, e-mail a telefon, aby se s nimi mohl pořadatel dohodnout na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká.

Předáním výhry výherci jsou splněny veškeré závazky pořadatele vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení podmínek pravidel soutěže.

Pořadatel nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry není možná.

Pořadatel je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli celou soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na účast v soutěži nebo výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo Pořadatel použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

Odesláním příspěvku do soutěže účastník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno a příjmení, adresa a telefonní kontakt) v souladu s GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení apod.). Soutěžící bere na vědomí, že není možné požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od pořadatele.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj bezvýhradný souhlas s jejími pravidly. Účastník dále souhlasí, že pořadatel je oprávněn, pokud se k tomu rozhodne, bezplatně uveřejňovat soutěžní příspěvek včetně fotografií a případně i jména, podobizny a obrazových či zvukových záznamů výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele, včetně profilů pořadatele na sociálních sítích.

V Praze dne 5. února 2021