Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých zájemci prostřednictvím webu Vinograf.cz pro jednotlivé individuálně definované účely je Enosfera s.r.o., sídlem Senovážné nám. 23, 11000 Praha 1, IČ 27957420, DIČ CZ27957420, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 266704
Spojení na správce: telefon: 214214681, email: bar@vinograf.cz

Zájemcem pro účely těchto podmínek je osoba, která se prostřednictvím návštěvy webových stránek vinograf.cz zajímá nebo objedná nabízenou službu, např. zasílání nabídek produktů a služeb, pozvánek na akce, degustace, vernisáže, výstavy, soutěže aj. a též zasílání obchodních sdělení.

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování

Zájemce bere na vědomí, že pro účely uzavření smlouvy nebo splnění služby a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, ip-adresa, e-mail a telefonní číslo.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy nebo výslovný souhlas s poskytnutím údajů zájemcem.

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů

Správce se zavazuje osobní údaje zájemce neposkytnout jiným subjektům.

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy, poskytnutí služby a po dobu trvání souhlasu k jejich správě a dále po dobu zákonné či smluvní záruky.
Zájemce bere také na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

PRO PLÁTCE DPH:
Zájemce bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2018, musí být faktura uchována do konce roku 2028). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.

Práva zájemce ve vztahu k osobním údajům

Zájemce dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má zájemce právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se zájemce týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy či služby, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;
d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;
f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce poskytne zájemci na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má zájemce právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

Cookies

Podobně jako většina webových stránek, i tyto stránky ukládají na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně.

Jaké cookies používáme?
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto stránek (např. zvolený jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti - více informací naleznete na www.google.com/analytics). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
   Internet Explorer, Microsoft Edge: windows.microsoft.com
   Google Chrome: support.google.com
   Mozilla Firefox: support.mozilla.org
   Opera: help.opera.com
   Safari: support.apple.com

Kontakt

V případě dotazů či podnětů ohledně cookies při používání stránek je možné se obracet na adresu bar@vinograf.cz